Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /home/szkolnas/www/spodrowaz.szkolnastrona.pl/includes/config.inc.php on line 56
szkolnastrona - Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu - JĘZYK ANGIELSKI - Klasa 5

Klasa 5

Jesteś tu: » JĘZYK ANGIELSKI » Klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA V

 

OCENIE PODLEGAJĄ:

 1. Sprawdziany

Zapowiadane z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Ich treść obejmuje jeden (lub dwa), ostatnio przerabiane działy. Sprawdzian poprzedzony jest powtórką wiadomości, a oceniany jest według skali:

 

więcej niż 100% - celująco

89% - 100% - bardzo dobrze

75% - 88% - dobrze

50% - 74% - dostatecznie

30% - 49% - dopuszczające

0 – 30% - niedostatecznie.

 

W ciągu semestru uczniowie piszą 2- 3 sprawdziany oraz kilka kartkówek (5 -15 minut) z trzech            ostatnich lekcji. Kartkówki będą zapowiadane.

 

      2.  Ocena ustna

             Uczniowie są odpytywani z bieżącego materiału (trzy ostatnie lekcje). Pytania dotyczą znajomości  

            słownictwa, gramatyki i mówienia.

 

      3. Praca na lekcji

            Oceniana jest praca w grupach i aktywność. Za aktywność na lekcji  można otrzymać plus. Trzy plusy  

             oznaczają ocenę bardzo dobrą, a  trzy minusy ocenę niedostateczną.

 

      4. Ocena zeszytów lekcyjnych oraz ćwiczeń

            Oceniana jest poprawność wykonania zadań domowych i estetyka zeszytu.

Zeszyty ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe sprawdzane są na bieżąco a oceniane średnio 1 raz w przeciągu  okresu.

 

     5. Zadania domowe      

 Na bieżąco sprawdzane będą zadania domowe. Oceniane one będą za pomocą plusów (krótsze zadania) lub oceną (dłuższe zadania). Za cztery plusy jest ocena bardzo dobra.  Brak zadania domowego odnotowywany jest  za pomocą „minusa”. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

 

 

Uczeń, aby uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z języka angielskiego, musi napisać sprawdzian obejmujący wiadomości i umiejętności na daną ocenę przynajmniej w 95%.

 

 

 

obszar aktywności

waga

 sprawdzian, praca klasowa

50%

kartkówka, odpowiedź ustna

30%

praca domowa, aktywność na lekcji

20%

Suma wag

100%

 

* Ta tabelka przedstawia procentowo jaki wpływ na ocenę końcową mają poszczególne obszary aktywności.

 

 

Ocena celująca :

 

 • Wykazuje i posługuje się wiedzą wykraczającą ponad program nauczania
 • Bierza udział w olimpiadach i konkursach
 • Jest aktywny i doskonale przygotowany do zajęć
 • Zna i swobodnie stosuje konstrukcje poznane na lekcjach
 • Chętnie zgłasza się do dodatkowych zadań

 

Ocena bardzo dobra:

 •  uczeń rozumie tekst pisany i słyszany
 •  odpowiada na pytanie związane z nim
 •  potrafi wypowiedzieć się na zadany temat
  • Umie się przedstawić i krótko opowiedzieć o sobie i swoich zainteresowaniach, swojej rodzinie i codziennych czynnościach.
  • Umie opisać osoby, domy i mieszkania
  • Poprawnie stosuję wyrażenie there is/are  kiedy opisuje przedmioty w pomieszczeniu.
  • Zna nazwy członków rodziny, liczebniki 1- 100, przymiotniki (big, small, quiet, ugly, tall , short) i przymiotniki określające uczucia, dni tygodnia, miesiące, kolory, zwierzęta, nazwy ubrań, produktów spożywczych, narodowości, sprzętów domowych.
  • Potrafi określić godzinę,
 •  mówi poprawnie fonetycznie
 • sam tworzy wypowiedź, intuicyjnie dobierając materiał gramatyczny i leksykalny
 • bardzo aktywny na lekcji i potrafi z łatwością zrozumieć i wykonać polecenia nauczyciela
 • wypowiedzi pisemne są bezbłędne
 • Zna odmianę czasownika „to be” przez osoby w czasie Present Simple i Past Simple, formę przeczącą i pytającą oraz krótkie odpowiedzi na pytania
 • Zna i stosuje bezbłędnie struktury „have got” i czasowniki modelane „can”
 • Zna i stosuje, w zależności od sytuacji czas Present Simple (teraźniejszy prosty) i Present Continuous (teraźniejszy ciągły).

Ocena dobra:

 • Z pomocą nauczyciela; przedstawia się, opowiada o sobie i swoich zainteresowaniach, swojej rodzinie i codziennych czynnościach. Opisuje ludzi i pomieszczenia.
 • Zna liczby 1-100, niektóre przymiotniki, dni tygodnia, miesiące, nazwy zawodów , kolory, zwierzęta, nazwy ubrań, części ciała, narodowości, nazwy produktów spożywczych,  potrafi określić godzinę.
 • Stosuje czasy (Present Simple i Continuous) i struktury („have got”, „can’) choć zdarza się mu popełnić błędy.
 • Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens rozmów i tekstów.
 • W zadaniu pisemnym używa przeważnie poprawnej pisowni.

 

 

Ocena dostateczna:

 • Potrafi przekazać kilka informacji o sobie, swoich zainteresowaniach, swojej rodzinie i codziennych czynnościach.
 • Ze znaczną pomocą nauczyciela opisuje ludzi i pomieszczenia.
 • Zna liczby 1-50, niektóre przymiotniki, dni tygodnia i nazwy miesięcy, członków rodziny, kolory, zwierzęta, części ciała, narodowości.
 • Zna odmianę czasownika „to be” przez osoby w czasie Present Simple, formę przeczącą i pytającą oraz krótkie odpowiedzi, ale popełnia zauważalne błędy w ich zastosowaniu.
 • Stosuje czasy (Present Simple i Continuous) i struktury („have got” „can”) ale ze znaczną pomocą nauczyciela, często popełniając zauważalne błędy.
 • Rozumie ogólny sens rozmów i tekstów ale ma problemy z wydobyciem potrzebnych informacji.
 • Pisze, prostymi, pełnymi zdaniami czasami z pomocą nauczyciela.
 • Zazwyczaj rozumie polecenie nauczyciela.

 

Ocena dopuszczająca:

 • Bardzo rzadko zabiera głos w rozmowie
 • Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów
 • Potrafi z pomocą nauczyciela przekazać kilka informacji o sobie, codziennych czynnościach.
 • Zna liczby 1-50, dni tygodnia, członków rodziny, produkty spożywcze
 • Potrafi z pomocą nauczyciela odmienić czasownik „to be” przez osoby, formy przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi.
 • Rzadko rozumie tekst i rozmowę słuchana i czytaną ( tylko z pomocą nauczyciela)
 • Używa w większości nieprawidłowej pisowni
 • Ma trudności w rozumieniu poleceń nauczyciela

Ocena niedostateczna:

 • Nie spełnia wymagań przyjętych na ocenę dopuszczjącą
 • Posiada duże braki w wiedzy i nie rokuje nadzieji na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela
 • Braki wiedzy uniemożliwiają edukację na następnym poziomie.

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>